Tuesday, 29 January 2019'న'  'మ' 'శి' 'వా' 'య' నినామము మధురం 
"న"మక చమక నర్తన నటరాజ 
"మ"0చు కొండలనడుమ మహాదేవా 
"శి"రమున ఎగిసె చల్లని గంగమ్మ 
"వా"యి ప్రధాతవు వాయు లింగ 
"య"గ యుగాల దైవం నివు విశ్వేశ 
ఓం నమశ్శివాయ   

No comments:

Post a Comment