Tuesday, 24 January 2017

" త్రి " అక్షర శివ మంత్రం

" త్రి " అక్షర శివ మంత్రం 

ఓం  త్రినేత్ర రుపాయ  నమః
ఓం  త్రిశూల  ధారాయ  నమః
ఓం  త్రిలోక పూజితాయ  నమః
ఓం  త్రిశక్తి  పూజితాయ నమః
ఓం త్రిలోక సంచారాయ నమః
ఓం త్రిలోకేశ్వరాయ  నమః
ఓం త్రిమూర్తి  రుపాయ నమః
ఓం త్రికోటేశ్వరాయ నమః
ఓం త్రిబిళ్వ ఫుజితాయ నమః
ఓం త్రిలింగ రుపాయ నమః
ఓం త్రిలోక నాధాయ నమః
ఓం త్రికంట  పూజితాయ నమః
ఓం త్రిజన్మ పాప నాశనాయ నమః
ఓం త్రిశక్తి రుపాయ నమః
ఓం త్రియంబకేశ్వరాయ నమః