Saturday, 14 September 2019


శివ తాండవం 
హిమగిరి శిఖరం పై ,
అరుదైన మంచు మంధిరం ,
ఆ మంధిరం లో అద్భుత మైన  సింహాసనం ,
ఆ సింహాసనం పై సచ్చిదానంద  స్వరూపం ,
ఆ స్వరూపం నింగి ,నేల ,నిరు , నిఫు , గాలి మయమైన స్వరూపం ,
నందీశ్వరుడు నాధం పాడగా ,
కాలభైరవుడు కదం తొక్కగా ,
ప్రమథ గణములు పల్లవి పాడగా ,
శివ గణములు చిందులు వేయగా ,
అష్ట దిక్పాలకులు జై జై ద్వానాలు పలుకగా ,
సర్వ దేవతలు ఆహా ఓహొ నాధలతో  ,
సచ్చిదానంద స్వరూపుని నాట్యం అవధులు లేని ఆనందం ,
ఓం  శివాయ నమ ఓం 





Thursday, 12 September 2019



పంచ భూత లింగస్వరూపం

నీల వర్ణం నీవు నీరు నీవు ( జంబుకేశ్వర లింగం )
ఉచ్స్వాశ నిశ్వాస నొసగు నీవు శ్వాసవు నీవు ( కాళహస్త్రి లింగం )
అగ్నినేత్రం కలవాడవు అగ్ని వి నీవు ( అరుణాచల లింగం )
అంతులేని స్వరూపం నీవు ఆకాశం నీవు ( చిధంబర లింగం )
పుడమిని పాలించు ప్రభుడవు నీవు పుడమి నీవు ( ఏకాంబర లింగం )
పరమ పురుష నమో నమః 

Friday, 21 June 2019

'ఓం' కార స్వరూపము


 'ఓం' కార స్వరూపము 

ఓం ప్రత్యక్-ఆనందం!
బ్రహ్మ పురుషమ్! ప్రణవ  స్వరూపమ్
'ఆ' కార 'ఉ' కార 'మ' కార ఇతి త్యరక్షరం ప్రణవమ్
తత్ ఏతత్  'ఓం ' ఇతి
యమ్ ఉక్వా ముచ్యతే యోగి జన్మసంసార  బంధనాత్ 

భావం :- పరబ్రహ్మము అనగ ఎవరు , ప్రత్యక్-ఆకార -కేవల ఆనంద స్వరూపుడు ! ప్రణవ స్వరూపుడు అయన ! ప్రణవము 'ఆ' కార 'ఉ' కార 'మ' కార ..... త్రి -అక్షరములు ! అటువంటి ఆ 3 అక్షరముల స్వరూపమే 'ఓం ' ! అట్టి ప్రణవమగు 'ఓం' కారమును ఉచ్చరిస్తున యోగి జన్మ- సంసార బంధములనుండి విముక్తుడగుచున్నది  

Wednesday, 15 May 2019

శ్రీ చక్ర నివాసిని సింహ వాహిని నమో నమః



 శ్రీ చక్ర నివాసిని సింహ వాహిని నమో నమః 

అమృత సముద్రం మధ్యలో మణి ద్విపం అందు మధ్యలో కల్పకోద్యానవనం అందు మధ్యలో నిపో వనం అందు మధ్యలో చింతా మణి గృహం అందు మధ్యలోపంచ బ్రహ్మ కారంలో రత్న సింహాసనం దానిపైనా పరమ శివుని పర్యంకం ,పర్యంకం పైన చిదానంద లహరి అయిన శ్రీ చక్రమునకు ముల దేవత అయిన శ్రీ జగన్మాత శ్రీ లలిత దేవి 

Tuesday, 14 May 2019

సకల మంత్ర తంత్ర యంత్ర స్వరూపిణి



     సకల మంత్ర  తంత్ర యంత్ర స్వరూపిణి 

సకల బీజాక్షర స్వరూపిణి
సకల వేద స్వరూపిణి 
సకల నామ స్వరూపిణి 
సకల నాధ స్వరూపిణి 
సకల కళా స్వరూపిణి 
సకల మంత్ర స్వరూపిణి 
సకల శక్తి స్వరూపిణి 
సకల రూప స్వరూపిణి 
సకల విజ్ఞాన స్వరూపిణి 
సకల  అస్త్ర శ్యస్త్ర  స్వరూపిణి 
సకల ప్రకృతి స్వరూపిణి 
సకల పుణ్య తీర్ధ స్వరూపిణి 
సకల పర్వత స్వరూపిణి 
సహాస్ర హాస్త్ర  స్వరూపిణి 
సకల వాహన స్వరూపిణి 
సకల కాంతి స్వరూపిణి 

సకలము నీవై ఈ చరాచర జగత్తువు నీవై పాలించు పర్వత వర్దిని పసుపత్ని నీ  పాద పద్మములకు నా శిరసు వంచి నమస్కారములు  నిరతము నిరంతరము నీ  సేవయే 


Thursday, 28 February 2019


                 అంబాసుతం దేవాదిదేవం , త్రేలోకైకనాయకం వినాయకం , సర్వసిద్ది ప్రదాయకం 

                సర్వసంకటహరం , మహ గణాధిపతిమ్  ,విశ్వవంద్యం నమామి ప్రణమామ్యహం

                        నాదవేద ప్రశస్తివేదములు , విద్యాధరి జ్ఞాన ప్రదాయని ,  శ్రీవాణి 

                        సర్వ కళా సంపత్కరి, సర్వదాప్రణమేశ్చవిద్యకరిష్యశి, వీణాపాణి

                         మనో వాగ్దేయని సరస్వతి నమస్తుభ్యం , వందే   ప్రణమామ్యహం  

                                    నమామి పంచభూతేశ్వరం 

                                                        

                                   1. పృద్విలింగస్య      - పృద్విఉద్బవస్య
                                     2. ఆకాశ లింగస్య     -  ఆకాశ ఉద్బవస్య
                                     3. వాయు లింగస్య   -  వాయు ఉద్బవస్య
                                     4.  జల  లింగస్య      -    జల  ఉద్బవస్య
                                     5.  అగ్ని లింగస్య     -     అగ్ని ఉద్బవస్య

  పంచ భూతస్య అనంతలింగ ఆవిర్బావస్య 

  జగత్ పిత త్రిలోక్యాకుటుంబస్య ఉమామహేష 

త్రికాలవందన ప్రిశ్చర్థం, నమామి ప్రణమామ్యహం    


                                                    
  

Tuesday, 29 January 2019



'న'  'మ' 'శి' 'వా' 'య' నినామము మధురం 
"న"మక చమక నర్తన నటరాజ 
"మ"0చు కొండలనడుమ మహాదేవా 
"శి"రమున ఎగిసె చల్లని గంగమ్మ 
"వా"యి ప్రధాతవు వాయు లింగ 
"య"గ యుగాల దైవం నివు విశ్వేశ 
ఓం నమశ్శివాయ   

Wednesday, 23 January 2019


శ్రీ రామ భక్త ఆంజనేయ చేరితామృత అష్టోత్తర శత స్తోత్ర రత్నావళి

(ధర్మోరక్షితి రక్షతః )

 1. రుద్రవీర్య సముద్భవాయైనమః 
 2. అంజనీసుత ఆంజనేయాయైనమః
 3. దివ్య తేజో విరాజితాయైనమః
 4. స్వయంప్రకాశితాయైనమః
 5. నవ్యకృతి భవ్యయైనమః
 6. వాలగాదిగదధారయైనమః 
 7. వజ్రదేహయైనమః
 8. మహాకాయాయైనమః
 9. మహ వీరాయైనమః
 10. మహా సూరాయైనమః
 11. వాయు రాకాశగమనాయైనమః 
 12. సూర్యతేజహపలాపేక్షరహితాయైనమః 
 13. కాల స్తంబితాయైనమః
 14. విధాస్త్ర  ప్రయోగిత మూర్చితయైనమః
 15. వాయుదిగ్బంధిత విశ్వ ప్రళయాయైనమః
 16. త్రిమూర్తి శ్రీతఇందాయైనమః
 17. సకల విపత్ నివారిత అభయప్రధయైనమః
 18. స్థితి కంఠంశజఅజేయయైనమః 
 19. జగత్ కల్యాణ కారణాయైనమః
 20. సత్పురుషా భవద్ భవ్యయైనమః
 21. తపస్ సంపన్నిత పండితాయైనమః  
 22. వాయు సుత నామధేయాయైనమః
 23. హరి భక్తాగ్రేశ్వర హనుమత్ నామ బిరుదాంకితాయయైనమః
 24. అస్త్ర శ్యాస్త్ర మణిహారాన్విత వరప్రదత్రిమూర్తయైనమః
 25. సద్గురు ఆదిత్య వర్ధనాయైనమః
 26. మహా బల పరాక్రమశెక్తి చైతన్య రుపాయైనమః
 27. పంచనామ మూర్తి భవాయైనమః
 28. హయగ్రీవా యైనమః
 29. వరాహ యైనమః
 30. నారసింహ యైనమః
 31. గరుడా యైనమః
 32. వానర ముఖేశ్వరాయైనమః
 33. మహా దరబీమాగ్రజాయైనమః
 34. మహాత్ ఠయైనమః
 35. తత్వజ్ఞ్యాన  వికాసితాయైనమః
 36. వానరకుల అగ్రగణ్యాయైనమః
 37. కౌడిన్యస గోత్రోద్భవ దీపికాయైనమః
 38. సుగ్రీవాది సమస్థితః కేసరినందనాయైనమః
 39. సీతా అన్వేషిత శ్రీరామసుగ్రీవాదిమైత్రేయైనమః
 40. హనుమత్ నామ బిరుదాంకిత శ్రీరామచంధ్రాయైనమః
 41. సచ్చిదానంద సదాత్మజ ప్రభో శ్రీరామచంద్రయైనమః
 42. హరి ఆగమనాది వుతుంగ తరంగిత ఆనంద భరితాయైనమః
 43. శ్రీరామనామాభృతమహామంత్ర జపప్రియాయైనమః 
 44. సీతా అన్వేషిత రామకార్య సంస్థతాయైనమః
 45. రామంగుళికాధి  అనుగ్రహిత లంకాయైనమః
 46. లంకిణి బంజనాయైనమః
 47. అశోకవన శోకవనజాక్షి సీతా వీక్షితాయైనమః
 48. సూక్ష రూపిత శ్రీరామ దూతాంజనేయయైనమః
 49. శ్రీరామా గమనాది ముద్ర ప్రదాయకాయైనమః 
 50. చూడామణి అనుగ్రహిత సీతామాతాయైనమః 
 51. అశోక వన విద్వాంస్యయైనమః 
 52. రామదూత వానరాధామా హస్య బంధనాయైనమః
 53. దైత్యకార్య విఘంతక యైనమః
 54. శ్రీరామ నామ శబ్ధతరంగిత భయకంపిత అసురగణయైనమః   
 55. లంకా దహనాయైనమః
 56. విభీషణాదిమైత్రే యైనమః
 57. దృఢసంకల్పిత రామకార్య సాధకాయైనమః 
 58. చూడామణి శ్రీరామ ప్రధాయకాయైనమః 
 59. వారధి బంధనా యైనమః
 60. రణరంగ ప్రముఖా యైనమః
 61. సౌమిత్రి ప్రాణదాతయైనమః
 62. సంజీవిని ఆయువర్ధనాయైనమః
 63. అసుర రావణాంతక కారణాయైనమః
 64. సీతా శోక నివారకా యైనమః
 65. చిరంజీవ యశస్వి శ్రీరామ వరాననా  యైనమః
 66. శ్రీ రామనామ కోటి మహిమాన్విత చరిత యైనమః
 67. పురాణ పురుషా యైనమః
 68. జ్ఞన త్రయా యైనమః
 69. గుణాధీశ్యాయైనమః
 70. వేద వెద్యా యైనమః
 71. సంకటహరణా  యైనమః
 72. సర్వజ్ఞ మహాప్రజ్ఞ యైనమః
 73. సర్వ వ్యాపితాయ యైనమః
 74. సింధూర తిలకాంకితా యైనమః
 75. నాగవల్లి పత్ర పూజిత ప్రియంకరా యైనమః
 76. అబిష్టిత అక్షయ వరప్రదాయకా యైనమః
 77. మహామంత్రాయైనమః
 78. మహా యంత్ర  నిక్షిప్త నిగుణా యైనమః
 79. భూత ప్రేతాతకా యైనమః
 80. రౌద్ర రూపిత రుద్రాయైనమః
 81. దుష్ట గ్రహ దోష నివారణ యైనమః
 82. భవభయ దుఃఖ హరణా యైనమః
 83. ఆశ్రీత వత్సలాయ యైనమః
 84. యయాతి ప్రాణ రక్షిత అపన్నాశ్రీతాయైనమః
 85. రామవైరి దుఖ సాగరా యైనమః
 86. శ్రీరామ చరణార్ధిత యైనమః
 87. నిష్కళకిత సత్యధర్మ యైనమః
 88. యయాతి శిరక్షేధిత రామాస్త్రప్రయోగిత  సంసిద్ధతా యైనమః
 89. రామనామాస్త్ర సంసిద్ధత కరమోడ్చిశ్రీఆంజనేయాయైనమః
 90. రామాంజనేయ యుద్ధ సంసిద్దతా యైనమః
 91. విశ్వ ప్రళయ విజృంభణ యైనమః
 92. రామస్త్ర నియంత్రిత రామనామ ధ్యానముద్రాకితా యైనమః
 93. రామనామ శబ్ధతరంగిత త్రిలోక శ్రవణ యైనమః
 94. సురాసుర మునిగణ వందిత శ్రీమన్నారాయణా యైనమః
 95. కరివరదా భక్తవత్సలా యైనమః
 96. భక్తి శెక్తి పరిరక్షితా యైనమః
 97. బ్రహ్మ రుద్రాది సన్నుతా యైనమః
 98. ప్రసనాత్మజ శ్రీరామ చంద్రా యైనమః
 99. యయాతి ప్రాణ బిక్ష యైనమః
 100. సుమవర్షిత సుర అభయ ప్రధాంజనేయ యైనమః
 101. భవ పునిత భక్తిరత్నా యైనమః
 102. అనంత అచ్చుతాసనా యైనమః
 103. విజయ పతాక కీర్తి వర్ధనా యైనమః
 104. దుష్కర్మ నివారిత హనుమత్ నామోచ్చారణా యైనమః
 105. శుభ సౌభాగ్య ఫలప్రదాయకా యైనమః
 106. సర్వదా ప్రణమోర్చి అర్త రక్షణా యైనమః
 107. సర్వోత్తమ యుగే యుగే  సర్వన్నత సన్నుతాయైనమః
108.యుగాంత రారాజ్యా పూజిత శ్రీరామ భక్త ఆంజనేయా యైనమః  

అచ్చు తప్పులు ఏమైనా ఉన్నచో  మనిచమని ప్రార్ధన 
జై శ్రీ రామ్ 
జై శ్రీ రామ్ 
జై శ్రీ రామ్ 

Friday, 28 July 2017

మహిమాన్విత శివ లింగాలు


మహిమాన్విత శివ లింగాలు

ఓం లింగాయ నమః 
ఓం శివ లింగాయ నమః 
ఓం శీలా లింగాయ నమః 
ఓం శివ కామేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం గంగేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం గణపతేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం శరవణ లింగాయ నమః 
ఓం శరభ లింగాయ నమః 
ఓం శంబు లింగాయ నమః 
ఓం శూలేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం శోనేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం శృంగేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం సోమేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం సోమనాథేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం సాలగ్రామేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం సైకత లింగాయ నమః 
ఓం స్పటిక లింగాయ నమః 
ఓం సత్య దేవీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం సంగమేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం సువర్ణ లింగాయ నమః 
ఓం సుందరేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం సిద్దేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం పంచముఖ లింగాయ నమః 
ఓం పృద్వి లింగాయ నమః 
ఓం పంచభూతేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం పగడ లింగాయ నమః 
ఓం ప్రణవ లింగాయ నమః 
ఓం పశుపతి లింగాయ నమః 
ఓం పీత మణిమయ లింగాయ నమః 
ఓం పరబ్రహ్మేంద్ర లింగాయ నమః 
ఓం ప్రమోగేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం పద్మరాగ లింగాయ నమః 
ఓం పాండుకేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం పార్ధమేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం పాతాళేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం పరసువేదిశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం గురు లింగాయ నమః 
ఓం గోమేధిక లింగాయ నమః 
ఓం గోకర్ణేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం గృష్వేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం వృద్ధ లింగాయ నమః 
ఓం వృష్వేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం విశ్వతోముఖ లింగాయ నమః 
ఓం విరుపాకేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం విఠలాక్షేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం వీరభద్రేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం విజయేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం విచ్చుకంటేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం వజ్రేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం వైడుర్య లింగాయ నమః 
ఓం వైదీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం వైద్య నాదేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం వాయు లింగాయ నమః 
ఓం ఏకాంబరేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం ఇష్ట కాంతీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం ఈశాన్య లింగాయ నమః 
ఓం అంబికేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అనంత లింగాయ నమః 
ఓం ఆత్మ లింగాయ నమః 
ఓం అక్షయ లింగాయ నమః 
ఓం అమరేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అమరనాదేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అగస్తేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అచలేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అరుణాచలేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అర్ధనారీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అంబరేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అఖిల లింగాయ నమః 
ఓం అనన్య లింగాయ నమః 
ఓం అగోరార్చిత లింగాయ నమః 
ఓం ఆంభృతేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం అభయ లింగాయ నమః 
ఓం ఆనందేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మహ రుద్ర లింగాయ నమః 
ఓం మహానందీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మల్లికార్జున లింగాయ నమః 
ఓం మల్లీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం ముల మల్లీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మంజునాథేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మరకత లింగాయ నమః 
ఓం మండవేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మాడినేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మాన్యేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మార్కండేయ లింగాయ నమః 
ఓం ముత్య లింగాయ నమః 
ఓం మణి కందరేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం ముక్తేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం మృతుంజేయ లింగాయ నమః 
ఓం మహ కాళేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కేదారేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కుంభేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కుమారరామ లింగాయ నమః 
ఓం క్షిరరామ బిమేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కుక్కుటేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కపిలేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కపిల మలేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కాడు మలేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కోణీశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కోటేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కుబేర లింగాయ నమః 
ఓం కపర్డేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కాంచీపురేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కృపేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కపాలేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కాలాత్మక లింగాయ నమః 
ఓం కైలాసనాదేశ్వర లింగాయ నమః 
ఓం కళాత్మక లింగాయ నమః 



 
 
 


Tuesday, 6 June 2017

కమణియం శ్రీ కామాక్షి తాయి రూపం

కమణియం శ్రీ కామాక్షి తాయి రూపం 
జీవన గమన మునకు ఆధారం నివు 
జీవుల శ్రేయసు కోరు జగదాంబవు నివు 
జగత్ గురువు స్థాపించిన జగన్మాతవు నివు 
జొన్నవాడలో వెలసిన శ్రీ కామాక్షి తాయివి నివు 

Monday, 22 May 2017

శివలింగస్వరూపం

శివలింగస్వరూపం 
జలధారలతో మిల మిల మెరిసే ని లింగం 
కర్పూర హారతితో తళుకు మనిపించు ని లింగం 
విబూది ధారణతో నిగ నిగ లాడు ని లింగం 
బిల్వ పత్రముతో వరాలనొసగు ని లింగం 
కుంకుమ ధారణతో కళ కళ లాడు ని లింగం 
నాగాభరణముతో నయనానందకరంగా ని లింగం 
పూల అలంకారంతో పరిమళించు ని లింగం
యంత చుసిన తనివితీరని ఆ లింగం  
పానవట్టము పై ప్రకాశించు ఆ పరమ పురుషుని స్వరూపమే ఆ శివ లింగం 
ఓం నమః శివాయ నమః 

యంత మధురం ని దివ్య నామం

 యంత మధురం ని దివ్య నామం 
ఎనెన్ని  నామాలు యంత మధురం నినామాలు 
కవులు పొగిడేడి నామాలు కనువిందు చేయు నామాలు 
కాళహస్త్రిలో నినామం కాశీలో నినామం 
కమనీయ నామం కరుణజూపెడి నామం 
దేవగణములు  ఆరాధ్య నామం సకల దేవతలు ధ్యానించు నామం 
అధి గురువు ఆరాధించిన నామం సర్వేశ్వరుని సర్వ మంగళ నామం 
అంతట నిలయమై ఉన్న నామం అందరి ఆరాధ్య నామం 
ఓం నమః శివాయ అను ని నామం 

Sunday, 21 May 2017

శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి

శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి 
అణువణువునా అద్వైతం 
ఆకు పూజ నీకు ప్రియం 
అరచేత సంజీవిని పర్వతం 
యుగయుగాల దైవం 
అందరి ఆరాధ్య దైవం 
ని దర్శనం తో సకల శుభం 


నిత్య చిరంజీవి

నిత్య చిరంజీవి 
నిత్య చిరంజీవి వి  శ్రీ రామ పాద దాస 
నవయవన మూర్తివి శ్రీ రామ పాద దాస 
సర్వ శుభకరుడవు శ్రీ రామ పాద దాస 
సకల వేద నిధివి శ్రీ రామ పాద దాస 
సచ్చిదానంద రూపుడవు శ్రీ రామ పాద దాస 
సీతామాత సేవిత శ్రీ రామ పాద దాస 
లక్ష్మణ ప్రాణదాత శ్రీ రామ పాద దాస 
లంకాదహన కారక శ్రీ రామ పాద దాస 
అనుక్షణము శ్రీ రామ నామం జపించు శ్రీ రామ పాద దాస 
వందనాలు నీకు శత కోటి వందనాలు శ్రీ రామ పాద దాస 

Saturday, 20 May 2017

పరమ శివుని పుత్రుడా పళని దేవుడా


పరమ శివుని పుత్రుడా పళని దేవుడా 
ముజగములేలు దైవం
అందరి ఆరాధ్య దైవం
ఆరు ముఖముల దైవం
ఋగ్మతులను తొలగించు దైవం
పళని కొండపై ప్రకాశించు దైవం
పాల కావిడి ఎంతో ప్రియమైన దైవం
గండాలను గజ గజ లాడించు దైవం
నెమలి వాహన రూపుడైన దైవం
ఓం శ్రీ వల్లి దేవసేని సమేత శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి అందరికి   దైవం 

Tuesday, 4 April 2017

అంత యింత కాదు అద్భుతమైనది శ్రీ రామ నామం



అంత ఇంత కాదు అద్భుతమైనది శ్రీ రామ నామం 
 హనుమంతుడు అనుక్షణము స్మరియించు శ్రీ రామ నామం
రావణ బ్రహ్మను రణరంగమున ఎదిరించిన నామం  శ్రీ రామ నామం
భద్ర గిరి పై వెలసిన బలే మంచి నామం శ్రీ రామ నామం
శబరి ఎంగిలి పండ్లు తినిన ఆ సర్వేశ్వరుని నామము శ్రీ రామ నామం
ఒకే మాట ,ఒకే భార్య ,ఒకే బాణం అన్న మహనీయుని నామం శ్రీ రామ నామం
సూర్య వంశ తేజోరూపుడైన వాని నామం శ్రీ రామ నామం
మహిమాన్విత నామం శ్రీ రామ నామం

Sunday, 2 April 2017

సదాశివ ని మహిమ


సదాశివుని మహిమ 
 నీ సిగనుండి గంగమ్మను ఈ భువికి నొసగిన నీ  మహిమ 
హర హర అన్న వానికి అభయమిచ్చు నీ మహిమ 
హలాహలమును గరళములో దాచి జగత్తును కాచిన నీ మహిమ 
మార్కండేయునికి ముక్తి నొసగిన నీ మహిమ 
గణనాయకునికి గజముఖమును ధరింపజేసిన నీ మహిమ 
ఎందరో ముని జనులకు ముక్తి నొసగిన నీ మహిమ 
జగదాంబను నీలొ సగభాగము ఇచ్చి అర్ధనారీశ్వరునిగా చూపిన నీ మహిమ 
అఖిల లోకములను పాలించు నీ దివ్య మహిమ 
సకల భూత గణములు సేవించెడి నీ మహిమ 
ఎంత పొగిడిన చాలదు నీ దివ్య మహిమ  
ఓం నమః శివాయ అను నామమే ఎంతో మహిమ