Wednesday, 15 March 2017

"ఆ " అక్షరం తో అమ్మల గన్న అమ్మ నామం

"ఆ " అక్షరం తో అమ్మల గన్న అమ్మ నామం 
ఓం అంబికాయ నమః
ఓం అలంకారిణి నమః
ఓం అద్భుత రూపిణి నమః
ఓం ఆలయ విగ్రహ రూపిణి నమః
ఓం అధి దేవ పతి నమః
ఓం అసుర నాశిని నమః
ఓం ఆకాశ ఆవల నిలయాయ నమః
ఓం అర్త జన పోషిణి నమః
ఓం అకాల మృతు నివారిణి నమః
ఓం ఆనంద రుపాయ  నమః
ఓం అవతార రూపిణే నమః
ఓం అశేష జన పూజితాయ నమః
ఓం అంబ జగదంబ య నమః
ఓం ఆత్మ దర్శిని నమః
ఓం ఆది పరాశక్తి ని నమః
సర్వ రూప కారిణి సర్వేశ్వరీ దుర్గమ్మ నమో నమః